مردها هم پریود بایگانی - فارسی طب

آیا می دانستید مردها هم پریود میشوند

آیا می دانستید مردها هم پریود میشوند

آیا می دانستید مردها هم پریود میشوند اگر به موضوع قاعده‌گی بعنوان دوره تغییرات شدید هورمونی نگاه کنیم جواب مثبت است و مردها هم دوره قاعدگی ماهانه دارند.


page hit counter