فعالیت فیزیکی بایگانی - فارسی طب

افزایش فعالیت فیزیکی و تناسب اندام

 

تناسب اندام, کالری سوزی, فعالیت های بدنی

دوچرخه سواری، یک تمرین بسیار عالی برای کالری سوزی استpage hit counter