جواهر بایگانی - فارسی طب

جواهرات-ناخن
فارسی طب: جواهر کاشتن در نقاط مختلف بدن و این عوارض